Strona główna Aktualności Najnowsze Inwestycje Gminy Kęty - EKOLOGIA
Inwestycje Gminy Kęty - EKOLOGIA PDF Drukuj Email

Mamy dobry klimat na ekologię!


Klaster energii

21 kwietnia 2023 roku podpisane zostało porozumienie, na mocy którego powołano do życia Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej. Klastry Energii będą uprzywilejowane, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków finansowych z budżetu UE na OZE, sprzedaży energii elektrycznej wśród członków klastra, obniżonych kosztów dystrybucji, czy też budowy własnej sieci dystrybucji energii elektrycznej. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Gminą Kęty, Powiatem Oświęcimskim, Miastem Oświęcim, Gminą Oświęcim, Gminą Chełmek, Gminą Brzeszcze i Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Od 2015 r. do 2023 r. zakład zrealizował 15 dużych inwestycji, w ramach których zmodernizowano część osadową oczyszczalni ścieków w Kętach, oddano do użytkowania prawie 36 km kanalizacji i ponad 600 m wodociągu, w związku z czym dostęp do zbiorczego systemu uzyskało 2898 osób. Łączna wartość brutto tych zadań to prawie 52,6 mln zł, na sfinansowanie których uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 30 mln zł.

Do końca 2027 r. MZWiK planuje zrealizować kolejną inwestycję, w ramach której do użytku zostanie oddanych ponad 4 km kanalizacji i prawie 800 m wodociągu. Zadanie zakłada również modernizację z rozbudową obu oczyszczalni komunalnych. Dzięki temu do systemu kanalizacyjnego uzyska dostęp 320 osób. Łączna wartość brutto tych zadań to ponad 63 mln zł, z czego planowane dofinansowanie sięga blisko 36 mln zł.

Gospodarka odpadami i inne działania spółki KOMAX

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX Sp. z o.o. rozpoczęło w roku 2018 realizację dwóch przedsięwzięć, dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wartość całkowita pierwszego z nich wyniosła ponad 1 mln zł. Za tę kwotę udało się rozbudować PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru sołectw Bielany, Bulowice, Malec, Nowa Wieś, Łęki i Witkowice. W ramach drugiego zadania, którego wartość sięgnęła 1,6 mln zł, przeprowadzono rozbudowę PSZOK dla obszaru Miasta Kęty z dzielnicą Kęty Podlesie.

Celem realizacji tych inwestycji było dostosowanie obiektów PSZOK do norm i przepisów, dotyczących segregacji odpadów. Rozbudowany PSZOK zapewnia odbiór od właścicieli nieruchomości większej ilości odpadów wysegregowanych, celem ich selektywnego zagospodarowania w ramach odzysku i recyklingu. Co więcej, już od kilku lat nasza gmina bierze udział w ekologicznym projekcie segregacji zużytych olejów jadalnych, co w znaczący sposób podnosi poziom świadomości ekologicznej mieszkańców.

Blisko 5 milionów złotych na wymiany pieców!

Gmina Kęty jako jedna z niewielu w regionie pozyskała rekordowe wsparcie finansowe w kwocie prawie 5 mln zł do wymiany pieców w domach mieszkańców miasta i sołectw. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samych mieszkańców, sprawnym przeprowadzeniu formalności i atrakcyjnemu dofinansowaniu aż w 260 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kęty wymieniono stare piece na nowoczesne kotły gazowe i biomasę, a w kolejnych a 165 gospodarstwach na kotły węglowe i biomasę.

W trosce o ekologię: Małe rzeczy o wielkim znaczeniu!

Jednym z ciekawszych proekologicznych zadań zrealizowanych przez Gminę Kęty w ostatnich latach była szczególna troska o pomniki przyrody, na których pielęgnację wydano aż 140 tys. zł. W ramach tej kwoty wykonano inwentaryzację istniejących pomników przyrody, poddano je koniecznym zabiegom pielęgnacyjnym, oznakowano oraz zinwentaryzowano kolejne drzewa kwalifikujące się do objęcia ochroną prawną, sporządzono dla nich dokumentację opisującą ich parametry, kondycję zdrowotną i zakres dalszych, niezbędnych zabiegów.

Kolejnym przykładem inwestycji mniej kosztownych, jednak szalenie istotnych, jest prowadzona przez Gminę Kęty edukacja ekologiczna. Składają się na nią wszystkie zorganizowane na przestrzeni ostatnich lat pikniki ekologiczne, rajdy rowerowe, konkursy ekologiczne, wystawy, warsztaty, konferencje oraz liczne spotkania z mieszkańcami, co przez ostatnie osiem lat pochłonęło ponad 118 tys. zł.

Gospodarka wodna

A teraz słów kilka o rzekach, rzeczkach i strumykach, bo na ich utrzymanie Gmina Kęty wydaje rocznie kolejne miliony złotych! Skąd taka potrzeba?! Otóż teren gminy, oprócz rzeki Soły i potoków, stanowiących jej dopływy, pokryty jest gęstą siecią cieków wodnych. Przez teren miasta Kęty przepływa Młynówka Czaniecka. Młynówki odwadniają także teren Łęk i Nowej Wsi. Ponadto sieć tę tworzą liczne rowy. W utrzymaniu Gminy Kęty jest przeszło 20 km cieków wodnych. Zapewnienie właściwej gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej realizowane jest przez Gminę poprzez bieżące ich utrzymanie, w tym wykaszanie brzegów i odmulanie dna. Corocznymi pracami utrzymaniowymi objęte jest około 15 km rowów. Ponadto wraz z pojawiającymi się problemami wodnymi realizowane są inwestycje polegające na modernizacji istniejących rowów, a także budowie nowych urządzeń odwadniających. Oto kilka najważniejszych:

- odwodnienie rejonu ul. Wierzbowej i ul. Kańczuga w Bielanach,

- modernizacja rowu „Przez wieś” w centrum Bielan,

- poprawa warunków odwodnienia ul. Żeromskiego w Nowej Wsi,

- odwodnienie terenów w rejonie skrzyżowania  ul. Partyzantów i św. M. Kolbego w Kętach,

- odwodnienie ul. Granicznej w Nowej Wsi,

- gruntowna konserwacja rowu odwadniającego od ul. Podlas w Malcu,

- remont rowu „Morga III” od ul. Roczyńskiej do potoku Bulówka.

W ramach realizacji prac związanych z ciekami wodnymi wykonywane są również dokumentacje projektowe. W 2022 roku opracowano projekt remontu rowu od ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach, w oparciu którą w bieżącym roku rozpocznie się I etap robót budowlanych na tym odcinku. W 2024 roku kontynuowane są także prace nad koncepcją przebudowy śluzy rozdzielczej Kiźmiorek oraz prace projektowe modernizacji części Młynówki w Nowej Wsi wraz z operatem wodnoprawnym na pobór wody.

Gmina Kęty corocznie udziela także dotacji Miejsko-Gminnej Spółce Wodnej w Kętach, dzięki którym w ostatnich latach udało się niemal w całości zmodernizować rów „Dwór 1” w Witkowicach oraz zrealizować pierwsze etapy robót na rowie „Włosień” w Malcu.

Inwestycje i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w ciągu ostatnich lat kosztowały Gminę Kęty 3,6 mln zł.

A oto kilka innych działań realizowanych w ostatnich latach w sferze dbania o środowisko w ujęciu liczbowym:

- Ilość zebranych elektrośmieci – niemal 487 ton

- Ilość unieszkodliwionego w ciągu ostatnich ośmiu latach azbestu – ponad 930 ton na łączną kwotę prawie 440 tys. zł

- Ilość wymienionych opraw LED oświetlenia ulicznego (we współpracy z gminą, spółką Tauron i innymi jednostkami administracji publicznej) - 373 sztuk

- Ilość dobudowanych opraw LED oświetlenia ulicznego (we współpracy z gminą, spółką Tauron i innymi jednostkami administracji publicznej) – 335 sztuk