Regulamin PDF Drukuj Email

Regulamin

1.  Portal www.faktykety.pl, dalej „Portal” jest niezależną stroną informacyjną, opisującą wydarzenia mające miejsce w Gminie Kęty, a także służącą do wypowiadania opinii o tych wydarzeniach, jak i o osobach je kreujących.


2.  Strona ma charakter społeczny i działa na zasadach „non profit”. Tworzą ją, administrują i redagują na bieżąco radni gminy Kęty oraz osoby prywatne, w szczególności mieszkańcy Gminy Kęty, którzy dobrowolnie przystąpili do tego projektu społecznościowo-medialnego .


3.  Regulamin strony został utworzony zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, a jego przedmiotem są warunki korzystania ze strony www.faktykety.pl przez Czynnych Użytkowników, tzn. zamieszczających na stronie materiały dziennikarskie (autorzy tekstów) oraz komentujących wpisy innych użytkowników (autorzy komentarzy) .


4.  Regulamin obowiązuje każdego Czynnego Użytkownika.

 

5.  Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Czynne korzystanie ze strony – poprzez pisanie tekstów lub komentarzy, publikację zdjęć, filmów lub infografiki oraz innych  materiałów własnych – oznacza  akceptację niniejszego Regulaminu.

 

6.  W przypadkach łamania niniejszego Regulaminu, jak również łamania prawa prasowego, naruszania dóbr osobistych lub praw autorskich, a także w przypadku używania słów uznawanych powszechnie za obelżywe lub wulgarne administrator zastrzega sobie możliwość nie publikowania takich materiałów lub usuwania ich komentarzy.

 

7.  Czynni Użytkownicy mogą korzystać  z pseudonimów.

 

8.  Z chwilą wpisania komentarza lub nadesłania na adres Redakcji tekstu do publikacji autor bierze odpowiedzialność za jego treść i wyraża zgodę na publikację, a wszelkie autorskie prawa majątkowe do materiału przekazuje administratorowi.

 

9.  Czynni Użytkownicy zobowiązują się do powstrzymywania się od wszelkich działań, mogących utrudnić, zakłócać lub blokować działanie strony www.faktykety.pl,  nie będą także podejmować działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu i utrudnianiu dostępu do Portalu.

 

10.  Czynni Użytkownicy nie będą podejmować żadnych działań, które naruszyłyby prywatność innych użytkowników.

 

11.  Nadesłanie przez Czynnego Użytkownika materiału  podpisanego jego własnym nazwiskiem, który wyraźnie nie zastrzega jego publikacji, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora – łącznie z publikacją podpisu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.

 

12.  Administrator nie odpowiada za opinie Czynnych Użytkowników, a umieszczenie komentarza nie oznacza, że Redakcja identyfikuje się z jego treścią i zawartymi w niej opiniami.

 

13.  Czynni Użytkownicy biorą odpowiedzialność za wszelkie treści swych wpisów, tj. ich zgodność z faktami i obowiązującym prawem.

 

14.  Jeśli użytkownik Portalu stwierdzi, że jakikolwiek komentarz łamie Regulamin lub narusza jego dobra osobiste, powinien to natychmiast zgłosić administratorowi. W przypadku takiego zgłoszenia administrator w ciągu 24 godzin podejmie decyzję o ewentualnym usunięciu całego materiału lub jego części.

 

15.  Zabrania się wykorzystywania Portalu www.faktykety.pl do rozpowszechniania treści rasistowskich i naruszających dobra mniejszości narodowych, grup wyznaniowych, a także osób o odmiennej orientacji seksualnej. W przypadku ujawnienia takich treści w nadesłanych materiałach będą one usuwane w całości lub części.

 

16.  Zabrania się umieszczania na stronie oprogramowania objętego prawami innych osób lub oprogramowania niszczącego lub zmieniającego treści publikacji.

 

17.  Zabrania się używania Portalu do rozsyłania reklam bez uzgodnienia z Redakcją, a także innych treści uznawanych za spam.

 

18.  Ponieważ strona posiada charakter społeczny, redakcja nie płaci honorariów autorskich, ani żadnych wynagrodzeń osobom redagującym Portal.

 

19.  Nie gwarantujemy , że jakakolwiek część Portalu www.faktykety.pl będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie, wolna od wirusów (ataków hakerskich) i w związku z tym bezpieczna dla wszystkich użytkowników. Wszelkie pobrane ze strony materiały użytkownicy pobierają na  własną odpowiedzialność. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które poniósł użytkownik Portalu podczas jego używania (m.in. awaria systemu operacyjnego, zarażenie wirusem itp.)

 

20.  Materiały ze stron  www.faktykety.pl można cytować i wykorzystywać z zachowaniem praw autorskich, zawsze z podaniem źródła.

 

21.  Jeżeli użytkownik Portalu stwierdzi, że na stronach Portalu pojawiła się, bez jego zgody, jego własność intelektualna  powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie administratora Portalu.

 

22.  Wszelkie dane osób korzystających ze strony www.faktykety.pl oraz inne osobowo identyfikowalne informacje o użytkownikach, które są gromadzone przez Właściciela portalu  nie będą udostępniane nikomu, za wyjątkiem sytuacji gdy ich ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, decyzji sądu lub innego organu państwowego.

 

23.  Informacje osobowe, dotyczące informatorów Portalu , uzyskane przez Redakcję na zasadach zbierania materiałów dziennikarskich podlegają ochronie zgodnie z Prawem Prasowym dotyczącym m.in ochrony informatorów, również w tym przed sądem.

 

24.  Redakcja zobowiązuje się także do ochrony dóbr usługobiorców (firm i osób), które korzystają z Portalu -  reklamodawców lub ogłoszeniodawców.

 

25.  Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

 

26.  Ponieważ Portal nie ma charakteru komercyjnego, wszelkie ewentualne przychody z tytułu reklam umieszczanych na naszych stronach będą przeznaczone na rozwój i rozbudowę Portalu lub przekazywane na cele społeczne.

 

27.  Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia treści Regulaminu i zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym użytkowników.

 

28.  Firma utrzymująca domeny www.faktykety.pl oraz www.fakty-kety.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści artykułów jak i treści komentarzy ich dotyczących,  w serwisie znajdującym się w wyżej wymienionych domenach.

 

29.  Właściwym prawem dla niniejszego serwisu  i jego Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela Portalu W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

30.  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2013 12:10