Nagrody Drukuj

Nagrody w 2013 roku

Podczas obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 28 marca 2014r złożyłem pisemną interpelację skierowaną do burmistrza Tomasza Bąka o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 18a, art. 23 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), proszę o przedłożenie pisemnej informacji w sprawie wysokości nagród rocznych oraz nagród okazjonalnych, przyznanych w 2013 roku pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Gminy w Kętach oraz dla osób kierujących i zarządzających gminnymi jednostkami organizacyjnymi, według następującego wykazu: …..”

Wykaz zawiera wszystkie stanowiska kierownicze urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kęty.

Otrzymaną odpowiedź zamieszczam poniżej wersji oryginalnej.

Rafał Ficoń

Radny Gminy Kęty

 

 

Kęty 24.04.2014r

OŚWIADCZENIE

 

Za pośrednictwem strony internetowej faktykety.pl proszę o sprostowanie informacji zamieszczonej w piśmie” Nagrody w 2013r”, a dotyczącej mojej osoby. Oświadczam, iż w roku 2013 jako Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Bielanach nie otrzymałam żadnej nagrody pieniężnej jak sugeruje wykaz w pozycji 39 osób kierujących i zarządzających gminnymi jednostkami organizacyjnym. Nagroda dotyczy osoby pełniącej obowiązki Dyrektora tejże placówki od 1.09.2013r w związku z moim pobytem na zwolnieniu lekarskim i urlopie na poratowanie zdrowia.

 

Z poważaniem Dorota Zaręba