Strona główna Aktualności Najnowsze Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach za rok 2013
Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach za rok 2013 PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy

„Stare Miasto” w Kętach za rok 2013W dniu 2 marca 2013 r. Zebranie Wyborcze Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach dokonało wyboru Zarządu Dzielnicy „Stare Miasto” w następującym składzie:


Andrzej Bryzek – przewodniczący
Stanisława Majkut – członek
Andrzej Matusiak – członek
Maciej Matusiak – członek
Ewa Nikiel – członek
Jan Podworski – członek
Janina Sordyl – członek
Szymon Wójcik – członek


Komisja Rewizyjna:
Mirosława Nycz
Jan Nycz
Ewa Orlicka – BargielZarząd Dzielnicy, przedstawił Ogólnemu Zebraniu Dzielnicy „Stare Miasto” w  Kętach sprawozdanie z działalności za rok 2013r.


„Dzielnica” w rozumieniu Statutu Dzielnicy jest jednostka pomocniczą Gminy Kęty.

Ogólne Zebranie Mieszkańców Dzielnicy jest organem uchwałodawczym, a Zarząd Dzielnicy wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym tj. w okresie od marca do grudnia 2013r. Zarząd Dzielnicy odbył 9 posiedzeń oraz 6 dyżurów.


W dniu 21 maja 2013r. Zarząd i Burmistrz Gminy Kęty przeprowadzili analizę wniosków podjętych na Zebraniu Mieszkańców Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach w dniu 2 marca 2013r.1.    Wniosek o poddanie pod konsultację społeczną mieszkańców Gminy Kęty,  z pytaniem o przekazanie na majątek Gminy Kęty, obiektów zielonych (boiska wraz z infrastrukturą).
Zarząd stwierdził, że decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do KKS Hejnał, który jest autonomicznym stowarzyszeniem i tylko władze tego klubu mogą podjąć taką decyzję.
Zarząd może uczestniczyć w ewentualnych rozmowach, negocjacjach.


2.    Wniosek o przejęcie ul. Krótkiej Bocznej na majątek Gminy Kęty.
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek, który wyraził w piśmie do Burmistrza Gminy Kęty z dnia  19 listopada 2013r.


3.    Wniosek o rozwiązanie problemu awaryjnego wyjazdu z osiedla Królickiego.
Wniosek w kompetencji Urzędu Gminy.


4.    Wniosek o rozpoznanie stanu budynku przy ul. Krakowskiej (przy rondzie), który to stwarza zagrożenie dla przechodniów, poprzez spadające dachówki.
Nawiązany został kontakt z właścicielem i zagrożenie zostało usunięte z prośbą o monitoring tego obiektu.


5.    Wniosek o sprzątanie ulic i rowów ze śmieci.
Wniosek w kompetencji Urzędu Gminy.


6.    Wniosek o odrestaurowanie pomnika na ulicy Kilińskiego przy budynku nr 1.
Wniosek został wykonany.


7.    Wniosek o budowę drogi i chodnika na ul. Piastowskiej i sąsiednich.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, co zostało wyrażone w propozycjach do Budżetu gminy Kęty na 2014 r. i w pismach skierowanych do Rady Miejskiej  i Burmistrza Gminy Kęty.Zarząd w analizowanym okresie zajmował się następującymi sprawami:


- podjęto i przesłano do Burmistrza Gminy Kęty 31 wniosków w celu rozpatrzenia i realizacji;

 

Wnioski:
z 21 maja 2013r.         – załącznik do sprawozdania
z 20 sierpnia 2013 r.        – załącznik do sprawozdania
z 17 września 2013r.         – załącznik do sprawozdania
z 19 listopada 2013 r.     – załącznik do sprawozdania

 

- pismem z dnia 25 maja 2013 r. wskazano miejsca niebezpieczne pod względem organizacji ruchu drogowego i pod względem stanu technicznego i jakości nawierzchni, a w dniu 3 lipca 2013r. przekazano do Komisji Organizacyjno – Regulaminowej Rady Miejskiej – załącznik do sprawozdania;- wydano trzy opinie do pism skierowanych do Zarządu w sprawie sprzedaży części działek gminnych;


- opracowano i przedłożono propozycje do Budżetu Gminy na rok 2014 – załącznik do sprawozdania;


- podjęto wnioski o rozwiązaniu rezerwy celowej -  znajdują się  w dyspozycji Dzielnicy:


•    na pomoc finansową dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, w związku z organizacją akcji pobierania krwi w ciągu 2013 roku oraz na organizowane wyjazdy pielgrzymek krajowych i do miejsc pamięci – 1500,00zł – załącznik;
•    na wsparcie działalności sportowej, prowadzonej na rzecz dzieci
i młodzieży dla Team Sport „Hejnał” – 500,00zł;
•    na pomoc finansową związaną z działalnością statutową z dziećmi i młodzieżą dla sekcji sportowych Kęckiego Klubu Sportowego „ Hejnał” – 1500,00zł;
•    na dofinansowanie paczek świątecznych dla uczniów Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 1 w Kętach – 500,00zł;


W dniu 21 sierpnia 2013r. na wniosek mieszkańców Kęt zwrócono się z pismem do komisariatu Policji w Kętach o podjęcie działań w celu poprawnego parkowania samochodów, zgodnego z przepisami o ruchu drogowym na ul. Wszystkich Świętych.


W dniu 18 czerwca 2013r. Zarząd wysłuchał mieszkańców os. Królickiego. Sprawa dotyczyła faktu samowolnego, bez odpowiedniej zgody, z naruszeniem przepisów , utworzenia boiska do siatkówki.


Zarząd zapoznał się także z szeregiem pism dot. tej sprawy i przedłożył stanowisko wraz z wnioskami do Burmistrza Gminy Kęty.


W dniu 19 listopada 2013r. Zarząd rozpoznał sprawę mieszkańca ul. Kościuszki, a było to już kolejne omawianie sprawy  dot. nadmiernego wydzielania się spalin i hałas jaki powstaje przy zatrzymywaniu i ruszaniu pojazdów samochodowych.
Zarząd poparł i potwierdził fakty i stwierdzenia zawarte w pismach kierowanych do różnych instytucji. W związku z tym przesłał pismo poparcia z prośbą o zamontowanie ekranów akustycznych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z powiadomieniem Burmistrza Gminy Kęty.


Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańców ul. Krótkiej  nr 4,11,11a,11b,13,17,17a
dotyczącego przejęcia drogi na odcinku 200m przez gminę Kęty.
Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższą prośbę pismem do Burmistrza Gminy Kęty i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach.


Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańców Kęt dot. wsparcia inicjatywy społecznej o wycofanie się z zamiaru sprzedaży nieruchomości i zabudowań przy ul. Kościuszki 1 w Kętach. Pismem do Burmistrza Gminy Kęty Zarząd poparł w/w inicjatywę.


W dniu 17 grudnia 2013r. wysłuchał i rozpatrzył sprawę mieszkańców ul. Piastowskiej dotyczącą remontu tej ulicy, odnosząc się do zapisu tego zadania w projekcie Budżetu Gminy Kęty na 2014r. przedstawionej w auto poprawce przez Burmistrza Gminy Kęty.
Pismem do Rady Miejskiej Zarząd w pełni poparł przedstawione racje mieszkańców ul. Piastowskiej i skierował wniosek aby remonty tej ulicy bezwzględnie ująć w Budżecie Gminy 2014r.
Zarząd otrzymał do wiadomości  pisma mieszkańców  ul. Piastowskiej, Mieszka I , Chrobrego oraz mieszkańców ul. Księcia Wł. Opolskiego dotyczące remontu tych dróg. Pismem z dn. 25 maja 2013r. do  Komisji Spraw Organizacyjno – Regulaminowej Rady Miejskiej wskazano jako miejsca niebezpieczne pod względem stanu technicznego i jakości nawierzchni oraz pismem do Burmistrza Gminy Kęty ulice tzw. Os. Piastowskiego i ul. Ks. Wł. Opolskiego wskazał jako propozycje do Budżetu Gminy Kęty na rok 2014.


Podstawową rolą Zarządu jest wsłuchiwanie się w głos każdego Mieszkańca Dzielnicy i reagowanie na wszystkie sygnały i sugestie płynące od mieszkańców.
Za każdym razem, gdy mieszkańcy zgłaszali taka potrzebę , Zarząd Dzielnicy reagował, podejmując działania zmierzające do wyjaśnienia i rozwiązania niepokojących mieszkańców problemów.
Zarząd Dzielnicy wspiera i popiera wszystkie działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców tj. kontynuację budowy kanalizacji bytowej, rozbudowę sieci wodociągowej i ciepłowniczej, remont i budowę infrastruktury komunikacyjnej tj. obwodnice, ulice i parkingi, poprawę bezpieczeństwa powodziowego i ruchu drogowego, podniesienie standardów szkolno-wychowawczych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.
Zarząd Dzielnicy dziękuje wszystkim mieszkańcom dzielnicy, instytucją i osobom za współpracę, zaangażowanie i podejmowanie działań na rzecz dobra mieszkańców naszej dzielnicy.
W imieniu Zarządu Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach proszę Ogólne Zebranie mieszkańców Dzielnicy „Stare Miasto” w Kętach o przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2013 rok.Za Zarząd Dzielnicy
„Stare Miasto” w Kętach

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Bryzek

Poprawiony: środa, 12 marca 2014 11:07
 

Komentarze  

 
#5 Mao 2014-03-13 18:32
Są pieniądze na Plaże Open i inne durnowate pomysły natomiast nie ma pieniędzy na oświetlenie kęckich ulic.Od dłuższego czasu nie świecą się światła na ulicy Kościuszki w okolicy Al.Wojska Polskiego do granicy z Czańcem.Czy radny z Czańca wracając do domu tego nie zauważa.Może zamiast wydawać na siatkówkę warto zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.Prz ypominam p.Bąk miała być gmina dla mieszkańców ,ale nie Czańca.
Cytować
 
 
#4 Mao 2014-03-13 14:53
Cytuję ciekawski:

Naprawił to on swoje finanse. Nieźle się chłopak ustawił. Ciekawi mnie za co on tak na prawdę odpowiada? Mówią że za porządki na cmentarzu

Z tym cmentarzem to chyba żart bo takiego zaniedbanego cmentarza jak przez ostatnie lata to chyba w Kętach nikt nie pamięta.
Dziwi mnie trochę decyzja osób będących na zebraniu i wybranie tego pana do zarządu dzielnicy.To chyba taka migowska Wunderwaffe w tej radzie.Kompromi tacja moi Państwo.
Cytować
 
 
#3 ciekawski 2014-03-13 11:33
Cytuję Gabi:
Szymek to idealny człowiek...ahh Konserwatorek jeden.Wszystko naprawi.


Naprawił to on swoje finanse. Nieźle się chłopak ustawił. Ciekawi mnie za co on tak na prawdę odpowiada? Mówią że za porządki na cmentarzu, mówią że za zieleń w mieście... Taka złota rączka. Ale jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego...
I efekt jest taki, że się Szymuś szlaja po Kętach bez ładu i składu, błąka się jak smród po gaciach i tylko opowiada o sukcesach swojego "guru".
Ptaszki ćwierkają, że się Szymuś na radnego wybiera. Niech się wybierze, byle w dobrym towarzystwie...
Cytować
 
 
#2 Gabi 2014-03-13 11:24
Szymek to idealny człowiek...ahh Konserwatorek jeden.Wszystko naprawi.
Cytować
 
 
#1 A. 2014-03-13 06:28
w jakże zacnym gronie Zarządu Dzielnicy znalazł się jeden miglanc - słynny już konserwator za 3tys
Cytować